Citroën SG 3 Tasten KS13
Citroën SG 3 Tasten KS10
KS04CN SG 3 Tasten m Transp. Bat. a. Platine PSA
KS04C SG 3 Tasten m. Transp. Bat. i. Geh. PSA Nissan
KS23 SG 2 Tasten PSA
KS09 SG 2 Tasten PSA
KS22 SG 2 Tasten PSA Toyota
KS05N SG 2 Tasten Bat. a. Platine PSA Fiat Toyota
KS05 SG 2 Tasten Bat. i. Gehäuse PSA Fiat Toyota
KS04N SG 3 Tasten Bat. auf Platine PSA
FKSM05 Gummi 3 Tasten Fiat PSA
FKS11 SG 3 Tasten PSA Fiat
Citroën SG 2 Tasten KSC22
KS17 SG 2 Tasten PSA
Citroën SG 2 Tasten KS07A
Citroën SG 2 Tasten mit Platine RK04
Citroën SG 4 Tasten Bat. auf Platine KS06
Citroën SG 4 Tasten Bat. im Gehäuse KS07
KS04BN SG 3 Tasten Bat. auf Platine + Licht Citroën
Citroën SG 3 Tasten Bat. im Gehäuse mit Licht KS04B